1. INLEIDENDE BEPALINGEN
  • Deze algemene voorwaarden (ook de "AV's") van eyerim s.r.o., statutair gevestigd in Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slowakije, Identificatienummer: 47 970 006 (de "Verkoper"), voorzien in de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit of in het kader van de koopovereenkomst die op grond van wet nr. 102/2014 Coll. betreffende de bescherming van consumenten bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten in het kader van een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst dat buiten de bedrijfsruimten van de Verkoper is gesloten, en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetten, tussen de Verkoper en een consument via een elektronisch bestelformulier van de Verkoper (de "Overeenkomst") en is het integrale onderdeel ervan. De Verkoper exploiteert zijn internetwinkel op de website eyerim.com (de "Website").
  • De AV zijn niet van toepassing op gevallen waarin de persoon die van plan is goederen van de Verkoper te kopen, een rechtspersoon of een persoon is die bij het bestellen van de goederen handelt binnen zijn/haar bedrijf of zijn/haar eigen beroep.
  • De bepalingen van deze AV maken integraal deel uit van het Overeenkomst. Het Overeenkomst en de AV zijn opgesteld in de Slowaakse taal. De Overeenkomst kan worden aangegaan in de Slowaakse taal. Een Overeenkomst waarin deze AV is opgenomen, wordt beschouwd als een schriftelijk Overeenkomst.

 2. REGISTRATIE
  • Een consument kan goederen kopen op de website van de Verkoper, als geregistreerde gebruiker of als niet-geregistreerde gebruiker. Het voordeel van registratie is dat de consument zijn/haar persoonlijke gegevens en leveringsadres niet bij elke bestelling opnieuw hoeft in te voeren, onbeperkte toegang krijgt tot zijn/haar bestelgeschiedenis en dankzij de eerder ingevoerde gegevens de betaling gemakkelijker en sneller kan uitvoeren.
  • Een natuurlijke persoon ouder dan 16 jaar kan zich inschrijven.
  • De consument kan zich inschrijven via het inschrijfformulier op de website (het "inschrijfformulier"). Het is noodzakelijk dat de consument in het inschrijfformulier alle daarin vermelde informatie invoert, namelijk: naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, bezorgadres voor door de consument bestelde goederen en het aanmaken van een wachtwoord. De door de consument in het inschrijfformulier ingevoerde gegevens moeten waar en up-to-date zijn. Als de gegevens van de consument veranderen, kan hij/zij deze op elk moment aanpassen op eyerim.com/custom/account/edit.
  • Toegang tot het account wordt beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord; de consument verbindt zich er hierbij toe de gebruikersnaam en het wachtwoord vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen gebruik of misbruik door derden.
  • De Verkoper kan alle gegevens die door de consument zijn ingevoerd in het inschrijfformulier verifiëren. Als de Verkoper ontdekt dat de door de consument in het inschrijfformulier ingevoerde gegevens niet actueel zijn, niet bestaat of misleidend zijn, of dat de consument de rekening niet langer dan 24 maanden heeft gebruikt of zijn/haar verplichtingen of onze rechten op grond van de Overeenkomst schendt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om het gebruikersaccount van de consument te deactiveren.

 3. BESTELLEN VAN DE GOEDEREN, AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST
  • Na het selecteren van de goederen op de website en het bevestigen van zijn/haar keuze door op de knop "Toevoegen aan winkelwagentje" te klikken, wordt de consument doorgestuurd naar het bestelformulier (het "Bestelformulier"). Het is noodzakelijk dat de consument alle gegevens op het bestelformulier invoert (of de juiste optie kiest in het bestelformulier): naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, afleveringsadres voor levering van door de consument bestelde goederen, informatie over de wijze van betaling van het bedrag voor de goederen en de wijze van levering van de goederen, of kortingscode of coupon. Als de consument een geregistreerde klant is, moet hij/zij inloggen.
  • Na het selecteren van de betaalmethode wordt de consument doorgestuurd naar een pagina waar alle gegevens van de bestelling van de consument worden samengevat. De Verkoper verzoekt de consument om de gegevens in de bestelling te controleren en, indien nodig, om die te corrigeren door op de knop "Bewerken" te klikken. Als alle door de consument ingevoerde gegevens correct zijn, stuurt hij/zij de bestelling in door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te drukken.
  • Na het verzenden van de bestelling stuurt de Verkoper een orderbevestiging naar het door de consument opgegeven e-mailadres. Levering van een bevestiging van een orderontvangst door de Verkoper betekent niet dat de Overeenkomst is aangegaan. Na ontvangst van de bevestiging van de orderontvangst controleert de Verkoper de beschikbaarheid van de goederen; de Overeenkomst wordt pas gesloten na een bindende aanvaarding van het aanbod voor een Overeenkomst door de Verkoper in de vorm van een e-mailbevestiging dat de goederen klaar zijn om opgehaald te worden of dat ze voor levering zijn verzonden (naar gelang van het geval).
  • De kosten die de consument maakt bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand (zoals een telefoon of internet) om de bestelling te plaatsen, komen ten laste van de consument; dit zijn de normale kosten, afhankelijk van het door de consument gebruikte tarief voor telecommunicatiediensten.
  • De Verkoper archiveert de bestelling en de Overeenkomst voor een periode van ten minste twee jaar, in ieder geval voor een periode die de door de toepasselijke wetgeving vastgestelde termijn niet overschrijdt, teneinde deze met succes af te ronden. Noch de bestelling, noch de Overeenkomst zal ooit ter beschikking worden gesteld aan derde partijen (met uitzondering van de werknemers en onderaannemers van de Verkoper voor zover nodig, of indien de Verkoper verplicht is deze documenten onder de toepasselijke wetgeving openbaar te maken). Indien nodig sturen wij de Overeenkomst op zijn/haar verzoek naar de consument.
  • De consument mag alleen de hoeveelheid goederen kopen die overeenkomt met de normale behoefte. De goederen die via de website van de Verkoper zijn gekocht, zijn niet bedoeld voor wederverkoop. Als de consument een hoeveelheid goederen koopt of bestelt die niet aan de normale behoefte beantwoordt of de Verkoper concludeert, op basis van de informatie waarover de consument beschikt, dat de door de consument bestelde goederen voor wederverkoop zullen worden gebruikt, dan heeft de Verkoper het recht om de bestelling van de consument te annuleren, of indien de Overeenkomst al is gesloten, heeft de Verkoper het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Verkoper de Overeenkomst opzegt, worden alle prestaties respectievelijk geretourneerd naar de consument en de Verkoper.

 4. PRIJS VAN DE GOEDEREN EN KORTINGEN
  • De aankoopprijs van de op de website vermelde goederen is de uiteindelijke prijs, d.w.z. de prijs van de goederen inclusief BTW en andere belastingen en heffingen (indien van toepassing); deze prijs omvat niet de verzendkosten, de rembourskosten, de kosten van de betalingsportaal en andere vergoedingen die specifiek aan de consument worden meegedeeld bij het voltooien van de bestelling (in ieder geval voordat de bestelling wordt verzonden).
  • Door de bestelling te verzenden, bevestigt de consument te zijn geïnformeerd dat de levering van de goederen afhankelijk is van de betaling van de aankoopprijs of andere kosten, waarvan het uiteindelijke bedrag aan de consument zal worden meegedeeld voordat de bestelling wordt verzonden.
  • De consument erkent hierbij dat indien de website een prijs aangeeft voor goederen die kennelijk onjuist is, dat de Verkoper het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden, zelfs nadat de consument de e-mail heeft ontvangen waarin wordt bevestigd dat de bestelling van de consument klaar is om te worden afgehaald of dat de goederen (naar gelang van het geval) voor levering zijn verzonden. In een dergelijk geval zal de Verkoper de consument onmiddellijk op de hoogte brengen van de situatie. Als voorbeeld zal de aangegeven prijs duidelijk onjuist zijn indien: (i) de prijs van de goederen kennelijk onjuist is (geen rekening houdt met de aankoopprijs), (ii) de prijs van de goederen ontbreekt of een extra nummer bevat, of de decimale punt op de verkeerde plaats staat, of (iii) de korting op de goederen meer dan 50% bedraagt, maar op de website de goederen niet zijn gemarkeerd door de marketingcampagne of het speciale aanbiedingssymbool. Als er twijfels zijn over de prijs, verzoekt de Verkoper de consument om onmiddellijk contact op te nemen en zal de Verkoper aan de consument bevestigen of de prijs juist is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de consument om de Overeenkomst voor het gemak te ontbinden, overeenkomstig de in deze AV genoemde voorwaarden.
  • Alle speciale aanbiedingen en kortingen op de goederen van de Verkoper zijn geldig, tenzij in het specifieke product anders wordt bepaald. Kortingen (indien van toepassing) op de prijs van de goederen kunnen niet worden gecombineerd (d.w.z. twee of meer kortingen kunnen niet op één enkel product en/of bestelling worden toegepast). Aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld de duur) kunnen worden toegepast op een speciale aanbieding of korting, die aanvullende voorwaarden kunnen afzonderlijk aan de consument worden meegedeeld, hetzij in het kader van een marketingmededeling in verband met de speciale aanbieding of korting of anderszins, en deze aanvullende voorwaarden vormen een integraal onderdeel van deze AV; indien er een discrepantie bestaat tussen deze AV en dergelijke aanvullende voorwaarden, gelden de voorwaarden die zijn opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de speciale of de bijzondere aanbieding. Om enige twijfel te voorkomen, als de consument de Overeenkomst opzegt of de gekochte goederen terugstuurt voor een speciale aanbiedingsprijs, met een korting of met behulp van een coupon, kan een dergelijke speciale aanbieding, korting of coupon niet worden gebruikt om andere goederen te kopen als de Verkoper de speciale aanbieding of korting niet meer verstrekt of als de coupon is verlopen.

 5. BETALINGSVOORWAARDEN
  • De consument kan naar eigen inzicht de prijs van de goederen betalen, alsmede alle kosten in verband met de betalingsmethode of -wijze die de consument op een van de volgende manieren heeft gekozen:
   1. zonder contant geld betalen met een kaart (via de internetinterface van een bank of de Gopay-betaalinterface);
   2. in contanten na ontvangst van de goederen op de door de consument aangewezen plaats; en
  • De aankoop wordt betaalbaar:
   1. door een bestelling te verzenden indien de consument als betalingsmethode van de aankoopprijs een contante betaling heeft gekozen op grond van de clausules 5.1, onder (a), en 5.1, onder (c), en aan de verplichting van de consument om de aankoopprijs te betalen, wordt voldaan op het moment dat de aankoopprijs op de rekening van de Verkoper wordt crediterend; of
   2. na ontvangst van de goederen indien de consument overeenkomstig clausule 5.1, onder (b), als wijze van betaling van de aankoopprijs betaling in contanten heeft gekozen.
  • De factuur voor de goederen wordt pas afgegeven nadat de consument de aankoopprijs van de goederen heeft betaald en zal aan hem/haar worden geleverd:
   1. fysiek samen met de goederen indien de consument betaling zonder contant geld heeft gekozen op grond van de clausules 5.1, onder (a) en 5.1, onder (c), als wijze van betaling van de aankoopprijs; of
   2. binnen 48 uur na de levering van de goederen per e-mail indien de consument de contante betaling overeenkomstig clausule 5.1, onder (b), als wijze van betaling van de aankoopprijs heeft gekozen.
  • Om enige twijfel te voorkomen, worden de kosten van het gebruik van de "cash on delivery"-service niet opgenomen in de prijs van de goederen en worden ze in rekening gebracht in het bedrag dat aan de consument wordt meegedeeld na het selecteren van de optie "contant bij levering" bij het invullen van het bestelformulier. De prijs voor de optie "contant bij levering" is de prijs voor het gebruik van de betalingsmethode, niet voor verzendkosten of verpakkingskosten.
  • Om enige twijfel te voorkomen, geeft de Verkoper geen facturen uit exclusief BTW.

 6. LEVERINGSVOORWAARDEN VAN GOEDEREN
  • De Verkoper levert de goederen aan de consument via het in het bestelformulier gespecifieerde bedrijf (de "Bezorger"). De levering is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de Bezorger.
  • Op de website vermeldt de Verkoper voor elk artikel van de goederen niet-bindende indicatieve levertijden (zoals aangegeven op de website); de Verkoper zal echter zijn uiterste best doen om de goederen binnen die tijden aan de consument te leveren. Niettegenstaande de voorgaande zin levert de Verkoper de goederen uiterlijk binnen 40 werkdagen aan de consument. De tijd om de goederen af te leveren begint op de dag volgend op de dag waarop de orderbevestiging aan de consument is geleverd, maar niet voordat de aankoopprijs op de rekening van de Verkoper is bijgeschreven indien de aankoopprijs is betaald op grond van clausule 5.1, onder (a), of 5.1, onder (c). Bij het vervullen van de bestelling van de consument kunnen er omstandigheden zijn die van invloed zijn op de levertijd van de door de consument bestelde goederen. De Verkoper stelt de consument onverwijld in kennis van elke wijziging in de levertijd; dit doet geen afbreuk aan het recht van de consument om de Overeenkomst op grond van deze AV te ontbinden.
  • De consument ontvangt de levering van de goederen op het door hem/haar opgegeven leveringsadres in de bestelling, op het tijdstip dat tussen de consument en de bezorger is overeengekomen en onder de door de Bezorger gespecificeerde voorwaarden.
  • De Verkoper behoudt zich het recht voor om goederen waarvan de levering niet door hem/haar is verricht (behalve zoals bepaald in clausule 6.5), niet herhaaldelijk aan de consument te doen toekomen, ook al heeft de Verkoper gehandeld overeenkomstig punt 6.3. Als de consument de levering van de goederen niet aanneemt ondanks herhaalde pogingen tot levering, kan de Verkoper de Overeenkomst ontbinden.
  • Als de goederen in een kapotte of beschadigde verpakking aan de consument zijn geleverd of als de zending blijkbaar te licht is, verzoekt de Verkoper de consument de levering van de goederen niet bij de Bezorger af te nemen en de Verkoper telefonisch op de hoogte te stellen via +421 233 059 601 of per e-mail op [email protected].

 7. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
  • De consument kan de Overeenkomst, zelfs voor het gemak, te allen tijde ontbinden vanaf het plaatsen van de bestelling tot het verstrijken van de periode van 30 dagen die begint te lopen na zijn/haar ontvangst van de goederen. Voor de toepassing van deze clausule worden goederen geacht door de consument te zijn aangenomen: (i) indien de consument of een door hem/haar aangewezen derde de bestelde goederen geheel of gedeeltelijk in ontvangst neemt of (ii) indien de door de consument in één enkele bestelling bestelde goederen afzonderlijk worden geleverd, zodra de goederen zijn geleverd, of (iii) indien de goederen bestaande uit meerdere delen of stukken zijn geleverd, zodra het laatste deel of het laatste stuk van die goederen zijn geleverd.
  • Het recht om de Overeenkomst op grond van clausule 7.1 te ontbinden, is niet van toepassing op goederen die zijn gemaakt volgens de specifieke eisen van de consument, op maat gemaakt of speciaal voor één persoon zijn aangewezen.
  • Het recht om de Overeenkomst met de Verkoper te ontbinden kan door de consument worden uitgeoefend door middel van een brief gericht aan dit adres eyerim.com/help/contact/ of per e-mail aan [email protected]; de consument kan gebruik maken van het Overeenkomst ontbinding formulier dat HIER beschikbaar is. De termijn voor ontbinding van de Overeenkomst wordt geacht te worden behouden indien de aankondiging van de ontbinding aan de Verkoper is toegezonden op of vóór de laatste dag van de in clausule 7.1 bedoelde termijn.
  • Binnen 14 dagen na de datum van ontbinding van de Overeenkomst stuurt de consument de goederen terug aan de Verkoper op dit adres eyerim.com/help/contact/ of geeft hij het aan de Verkoper of de persoon die door de Verkoper is gemachtigd om de goederen aan te nemen. De in de voorgaande zin bedoelde termijn wordt in acht genomen indien de goederen op of vóór de veertiende dag zijn overgedragen voor transport. De kosten voor de teruggave van de goederen aan de Verkoper komen volledig voor rekening van de consument.
  • De consument is verantwoordelijk voor de vermindering van de waarde van de goederen als gevolg van de verhandeling van de goederen die verder gaat dan de behandeling die nodig is om de kenmerken en functionaliteit van de goederen vast te stellen. Behandeling van goederen die buiten het in de voorgaande zin genoemde toepassingsgebied vallen, betekent onder meer de teruggave van goederen (i) die niet in hun oorspronkelijke verpakking zijn; (ii) zonder hun beschermende verpakking (indien zij deel uitmaakten van de levering), (iii) zonder de toebehoren die deel uitmaakten van de levering, (iv) waarvan de etiketten of labels zijn verwijderd, (v) waarvan de beschermende kenmerken zijn verwijderd (bijvoorbeeld stickers op de brillenglazen), (vi) waarvan de gebruiksinstructies of andere bijgevoegde informatie niet meer aanwezig is. De Verkoper raadt de consument aan het pakket te verzekeren waarmee de goederen aan de Verkoper worden geretourneerd.
  • De Verkoper geeft de door de Verkoper van de consument onder of in verband met de Overeenkomst ontvangen betalingen binnen 14 dagen na de datum van ontbinding van de Overeenkomst terug aan de consument, maar niet voordat de Consument de goederen aan de Verkoper heeft geleverd of heeft aangetoond dat hij de goederen aan de Verkoper heeft verzonden, mits:
   1. de consument de prijs van de goederen heeft betaald op een manier zonder contant geld overeenkomstig 5.1, onder (a), of 5.1, onder (c), wordt de aankoopprijs terugbetaald op de rekening van waaruit zij is betaald, tenzij de consument de Verkoper schriftelijk verzoekt de aankoopprijs terug te betalen op een andere rekening; of
   2. de consument de prijs van de goederen bij levering overeenkomstig 5.1, onder (b), heeft betaald, wordt de aankoopprijs terugbetaald op de rekening van de consument die door hem/haar is vermeld in de aankondiging van de ontbinding van de Overeenkomst, of later schriftelijk aan de Verkoper is meegedeeld.
  • De betalingen die de Verkoper overeenkomstig clausule 7.7 aan de consument moet terugbetalen, worden door de Verkoper verminderd met:
   1. de extra kosten van levering van de goederen indien de consument uitdrukkelijk kiest voor een andere manier van levering van de goederen dan de goedkoopste gewone leveringsmethode die door de Verkoper wordt aangeboden (extra kosten betekenen het verschil tussen de door de consument gekozen kosten van levering en de kosten van de goedkoopste gewone leveringsmethode die door de Verkoper wordt aangeboden);
   2. het bedrag dat overeenkomt met de bijzondere waardevermindering van de goederen overeenkomstig beding 7.6.
  • Indien de consument op grond van deze AV en de wet de Overeenkomst op geldige wijze ontbindt, is elke nevenovereenkomst met betrekking tot de Overeenkomst (indien van toepassing) ook nietig.
  • De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te allen tijde vóór de levering van de goederen te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen buiten de controle van de Verkoper die het onmogelijk maken om de aan de consument bestelde goederen te leveren onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bestelling en/of deze AV. De Verkoper zal de consument hiervan onverwijld per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen via het e-mailadres en/of het telefoonnummer dat hij/zij in het bestelformulier heeft opgegeven. Binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst betaalt de Verkoper aan de consument alle betalingen terug die hij van de consument heeft ontvangen op grond van of in verband met de Overeenkomst.

 8. GARANTIE EN GARANTIECLAIMS
  • Alle goederen die op de website worden gekocht, zijn onderworpen aan de garantie van 24 maanden die door de Verkoper aan de consument wordt verstrekt en die begint te lopen op de dag waarop de consument de levering van de goederen heeft aangenomen.
  • De garantieperiode wordt verlengd met de periode gedurende welke de consument de goederen niet kon gebruiken vanwege een garantiereparatie.
  • De garantie dekt geen gebreken die op de goederen zijn ontstaan:
   1. als gevolg van mechanische schade aan de goederen door de consument;
   2. als gevolg van het gebruik van de goederen in omstandigheden waarvan de vochtigheid, chemische en mechanische effecten niet overeenkomen met de natuurlijke omgeving;
   3. als gevolg van andere dan normale behandeling of verwaarlozing van de goederen;
   4. als gevolg van schade die aan de goederen is toegebracht door overmatige belasting of het gebruik ervan in strijd met de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, de algemene beginselen of technische normen;
   5. als gevolg van schade aan de goederen door onvermijdelijke en/of onvoorziene gebeurtenissen;
   6. als gevolg van schade aan de goederen door onopzettelijke vernietiging en onopzettelijke verslechtering;
   7. door onprofessionele interferentie, schade tijdens transport, waterschade, brand of andere overmacht; en
   8. door wijzigingen in de goederen door een andere partij dan de Verkoper of de door de Verkoper gemachtigde persoon.
  • Om enige twijfel te voorkomen, zal de garantie geen betrekking hebben op normale slijtage van de goederen (of hun onderdelen) die door het gebruik ervan worden veroorzaakt.
  • De consument kan een garantieclaim indienen met betrekking tot de goederen op eyerim.com/help/contact/
  • Bij het indienen van een garantieclaim met betrekking tot de goederen levert de consument aan de Verkoper:
   1. de goederen waarop de garantieclaim van toepassing is, waarbij al hun toebehoren samen met de goederen aan de consument worden geleverd;
   2. de factuur voor de goederen; en
   3. een garantieclaimbrief waarvan het exemplaar HIER beschikbaar is en waarop moet worden vermeld:
    1. naam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mail van de consument;
    2. factuurnummer, bestelnummer en datum waarop de goederen aan de consument zijn geleverd;
    3. aanduiding van de goederen waarop de garantieclaim van toepassing is (zoals hun serienummer);
    4. beschrijving van het defect van de goederen waarop de garantieclaim betrekking heeft;
    5. de voorkeursmethode voor de behandeling van de garantieclaim Overeenkomstig clausule 8.10; en
    6. handgeschreven handtekening van de consument.
  • Om twijfels te voorkomen, als de consument goederen (zoals een brilmontuur) bij de Verkoper heeft besteld die vervolgens werden aangevuld met andere goederen die niet bij de Verkoper zijn gekocht (zoals brillenglazen), scheidt de consument de goederen en levert hij de goederen die onder de garantieclaim vallen alleen zonder de goederen die bij een derde zijn gekocht. Op de dag van levering van de goederen waarop de garantieclaim betrekking heeft, samen met de documenten en informatie overeenkomstig clausule 8.5, begint de termijn voor de Verkoper om de garantieclaim van de consument te behandelen.
  • Indien de consument meer goederen bestelt die binnen één eenheid worden geleverd, mogen de vorderingen op gebreken in een van deze goederen er niet toe leiden dat de consument vorderingen heeft op gebreken in andere niet-defecte goederen.
  • De garantieclaim wordt alleen behandeld in verband met de gebreken die de consument in de garantieclaimbrief heeft vastgesteld.
  • De Verkoper zal de garantieclaim onmiddellijk behandelen, in complexere gevallen binnen 3 werkdagen na de indiening van de garantieclaim op grond van clausule 8.7 en, in gerechtvaardigde gevallen, vooral als complexe technische evaluatie van de goederen vereist is, binnen 30 dagen na de datum van indiening van de garantieclaim. Zodra de termijn voor de behandeling van de garantieclaim is verstreken, kan de consument de Overeenkomst ontbinden.
  • Op basis van het door de consument gekozen recht om door hem/haar uit te oefenen, zal de Verkoper de wijze van omgaan met de garantieclaim bepalen:
   1. als het defect kan worden verholpen:
    1. de Verkoper zal het defect zonder onnodige vertraging, op tijd en naar behoren verhelpen; of
    2. de Verkoper zal, op verzoek van de consument, de defecte goederen of hun component uitwisselen indien het defect alleen betrekking heeft op dat onderdeel indien de Verkoper daardoor geen onevenredige kosten maakt, gelet op de prijs van de goederen of de ernst van het defect; of
    3. de Verkoper zal naar eigen goeddunken de defecte goederen of hun component uitwisselen indien het defect alleen van invloed is op dat onderdeel als dit de consument geen ernstige problemen oplevert;
   2. als het defect niet kan worden verholpen en voorkomt dat de goederen naar behoren worden gebruikt als defectvrij artikel, of als het defect kan worden verholpen, maar de goederen niet naar behoren kunnen worden gebruikt als gevolg van het defect omdat het defect wordt herhaald of de goederen lijden aan verschillende gebreken:
    1. zal de Verkoper de goederen omruilen; of
    2. kan de consument Overeenkomst ontbinden.
   3. indien de gebreken van de goederen niet kunnen worden verholpen, heeft de consument recht op een redelijke korting op de aankoopprijs van de goederen.
   Om twijfel te voorkomen, begint de garantieperiode op de datum van overname van de nieuwe goederen, indien de goederen worden geruild.
  • Als de consument de garantieclaim met betrekking tot de goederen indient:
   1. tijdens de eerste 12 maanden van de aankoop kan de Verkoper de garantieclaim van de consument alleen afwijzen op basis van deskundige beoordeling; ongeacht de uitkomst van de beoordeling door deskundigen, zal de Verkoper niet van de consument verlangen dat hij betaalt voor de kosten van de beoordeling door deskundigen of andere kosten in verband met de beoordeling van deskundigen. De Verkoper verstrekt de consument binnen 14 dagen na de datum van de oplossing van de garantieclaim een kopie van de beoordeling van de deskundige ter rechtvaardiging van de afwijzing van de garantieclaim;
   2. na 12 maanden van de aankoop en de Verkoper de garantieclaim heeft afgewezen, vermeldt hij in het document voor het oplossen van de garantieclaim de persoon aan wie de consument het product kan sturen voor deskundige beoordeling. Indien de consument het product ter beoordeling door deskundigen naar de aangewezen persoon stuurt, komen de kosten van de beoordeling door deskundigen en alle andere daarmee verband houdende kosten voor rekening van de Verkoper, ongeacht het resultaat van de beoordeling door deskundigen. Indien de consument door de professionele beoordeling de aansprakelijkheid van de Verkoper voor het defect vaststelt, kan de consument de garantieclaim opnieuw indienen; de garantieperiode loopt niet in afwachting van de professionele beoordeling. De Verkoper vergoedt aan de consument binnen 14 dagen na de datum van opnieuw ingediende garantie claims alle kosten voor de professionele beoordeling, alsmede alle bijbehorende redelijke kosten. Een opnieuw ingediende garantieclaim kan niet worden afgewezen.
  • De Verkoper heeft de consument hierbij naar behoren in kennis gesteld van zijn/haar rechten op grond van artikel 622 (punt 8.10, onder (a) bovenvermeld), en artikel 623 (clausule 8.10, onder (b), 8.10, onder (c) hierboven), van wet nr. 40/1964 Collectief van he Burgerlijk Wetboek. Door het aangaan van de Overeenkomst bevestigt de consument dat hij/zij de mogelijkheid heeft gehad om de algemene voorwaarden voor de garantieclaims van goederen te lezen.
  • De Verkoper stelt de consument hiervan per e-mail, telefoon en/of brief in kennis van de afwikkeling van zijn/haar garantieclaim en geeft tegelijkertijd binnen 30 dagen na de datum van de garantieclaim een schriftelijk document af aan de consument.

 9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
  • De Verkoper verwerkt persoonsgegevens van de consument onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het HIER uiteengezette beleid voor de verwerking van persoonsgegevens. De consument erkent en stemt hierbij in met deze algemene voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens.
 10. ILLUSTRATIEFOTO'S EN VIRTUELE SPIEGEL
  • Door het aangaan van de Overeenkomst erkent de consument dat de afbeeldingen en foto's van de goederen op de website illustratief zijn en in werkelijkheid kunnen de goederen afwijken van de illustratiefoto's, waarbij het verschil meestal in kleur van de goederen is.
  • De Verkoper biedt de consument op zijn website de mogelijkheid om de illustratiefoto van de goederen te vergelijken met hun foto door middel van de virtuele Magic Mirror. De consument erkent dat de beelden van de goederen in de virtuele Magic Mirror alleen illustratief zijn en niet noodzakelijkerwijs de werkelijkheid hoeven weer te geven.

 11. GESCHILLENBESLECHTING
  • Als de consument niet tevreden is met de manier waarop de Verkoper zijn/haar garantieclaim heeft opgelost of als hij/zij van mening is dat de Verkoper zijn/haar rechten heeft geschonden, kan hij/zij contact opnemen met de Verkoper met een verzoek om rechtsvordering. Indien de Verkoper ondanks zijn/haar verzoek om rechtsvoorziening zijn/haar verzoek afwijst, zijn antwoord negatief is of niet binnen 30 dagen na de verzending van het verzoek op zijn/haar verzoek reageert, kan de Consument een verzoekschrift indienen voor het starten van een alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 12 van wet nr. 391/2015 Coll. betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen, en tot wijziging en aanvulling van bepaalde wetten.
  • De relevante entiteit voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen is de Slowaakse Handelsinspectie of een andere relevante gemachtigde rechtspersoon die is ingeschreven op de lijst van alternatieve geschillenbeslechtingsentiteiten die door het ministerie van Economie van de Slowaakse Republiek wordt bijgehouden (de lijst is beschikbaar op www.mhsr.sk ). De consument kan kiezen welke van de bovengenoemde entiteiten van alternatieve geschillenbeslechting van consumentengeschillen te gebruiken.
  • Om het verzoekschrift voor de alternatieve oplossing van het geschil in te dienen, kan de consument gebruik maken van een online platform voor de beslechting van geschillen dat beschikbaar is op ec.europa.eu/consumers/odr/.

 12. CONTACTGEGEVENS
  • Contactgegevens van de Verkoper:
   1. adres voor levering: Michalská 389/20, 811 01 Bratislava, Den Slovakiske Republik
   2. e-mailadres: [email protected]
   3. telefoonnummer: +421 233 059 601
  • Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj Odbor výkonu dozoru
   1. adres voor levering: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
   2. telefoonnummer: 055/622 07 81, 055/622 76 55
   3. fax: 055/622 46 95

 13. ALGEMENE BEPALINGEN
  • Deze AV worden ten opzichte van de consument van kracht op de datum van de Overeenkomst.
  • De Verkoper kan deze AV op elk gewenst moment eenzijdig aanpassen of wijzigen. De AV die geldig en van kracht zijn op het tijdstip van de aangaan van de Overeenkomst zijn van toepassing op de relatie tussen de consument en de Verkoper.
  • Indien een bepaling van deze AV ongeldig of ineffectief is of wordt, is in plaats van deze bepaling een bepaling waarvan de betekenis zo dicht mogelijk bij de ongeldige of ineffectieve bepaling ligt, van toepassing. De nietigheid of ineffectiviteit van de ene bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen van de AV. In geval van twijfel worden de bepalingen van deze AV beschouwd als geldig in plaats van ongeldig.
SCHEMA 1

  VOORBEELD ONTBINDINGSFORMULIER KOOPOVEREENKOMST

  (de consument vult dit formulier alleen in en stuurt dit in als hij/zij de
  Overeenkomst wenst te ontbinden)

  Adres:
  Eyerim s.r.o.
  Michalská 389/20 811 01
  Bratislava, Slovenská republika


  Consument:
  Naam en achternaam:
  Adres:
  Telefoonnummer:
  E‑mail:

  Verkoper:
  eyerim s.r.o., met geregistreerde zetel in Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová
  Ves, Identificatie nr.: 47 970 006, ingeschreven in het Handelsregister van het
  Districtskantoor Košice I, sectie: Sro, insert-nr.: 36601/V,
  Belastingidentificatie-nr.: 2024164153, telefoon-nr.+421 233 059 601, e-mail:
  [email protected]

  De consument deelt hierbij mee aan de Verkoper hij/zij de Overeenkomst voor de
  volgende goederen heeft opgezegd:


  Datum van ontvangst van de goederen:


  Datum:

  Handtekening:

  SCHEMA 2 GARANTIE CLAIM BRIEF
  Adres:
  Eyerim s.r.o. Michalská 389/20 811 01
  Bratislava, Slovenská republika


  Consument:
  Naam en achternaam:
  Adres:
  Telefoonnummer:
  E‑mail:

  Verkoper:
  eyerim s.r.o., met geregistreerde zetel in Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová
  Ves, Identificatie-nr.: 47 970 006, ingeschreven in het Handelsregister van het
  Districtskantoor Košice I, sectie: Sro, insert-nr.: 36601/V,
  Belastingidentificatie-nr.: 2024164153, telefoon-nr.+421 233 059 601, e-mail:
  [email protected]

  Factuur-nr./Bestelling-nr.:

  Datum van levering van de goederen:

  Bedoeld gebruik van de goederen waarop de garantieclaim van toepassing is:
  Beschrijving van het defect van de goederen:


  Voorkeursmethode voor het afhandelen van de garantieclaim:

  ● corrigerend middel van het geclaimde defect
  ● vervanging van de goederen, of vervanging van het defecte deel van de goederen
  indien het defect alleen van invloed is op dat deel van het artikel

  ● ontbinding van het Overeenkomst
  Datum:

  Handtekening: